Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti
ALPEX TURIEC, s.r.o., Alpex Reality, s.r.o. a MS Alpex, k.s.

1) Cieľom tohto dokumentu je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa
spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „GDPR“).

2) V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše
osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj
informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu
sa spracúvania vašich osobných údajov.

3) Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami
obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním
vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu
zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v prevádzkových
priestoroch našej spoločnosti.

4) Informácie o Prevádzkovateľovi

a) Prevádzkovateľom je:

 • obchodná spoločnosť ALPEX TURIEC, s.r.o., so sídlom Kozia 25, 811 03 Bratislava, IČO:
  36 415 286, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
  I, oddiel: Sro, vložka číslo: 93814/B, e-mail: msalpex@gmail.com
 • obchodná spoločnosť Alpex Reality, s.r.o., so sídlom Kozia 25, 811 03
  Bratislava, IČO: 51 863 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 130310/B, e-mail: msalpex@gmail.com
 • obchodná spoločnosť MS Alpex, k.s., so sídlom Kozia 25, 811 03
  Bratislava, IČO: 51 025 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
  Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1749/B, e-mail: msalpex@gmail.com

(ďalej pre vyššie uvedené spoločnosti len „Alpex“).

b) Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a
preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými
právnymi predpismi predovšetkým so zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z
GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré
prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich
klientov.

c) V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných
údajov nás prosíme môžete kontaktovať alebo emailom na adrese:
msalpex@gmail.com alebo písomne na adrese: Palisády 33, 811 06 Bratislava.

5) Základné pojmy

a) Nasledujúce výrazy použité v tomto dokumente (či už s veľkým alebo s
malým začiatočným písmenom) majú v tomto dokumente nasledovný význam:

i) GDPR znamená nariadenie uvedené v odseku 1) tohto
dokumentu vyššie.

ii) Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje
sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo,
online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

iii) Klient je osoba, s ktorou má Alpex v rámci výkonu
svojich podnikateľských činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa
rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a
Alpex. Klientom je tiež osoba, s ktorou Alpex rokovala o uskutočnení
obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť
klientom Alpex, a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril
obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu sa za
Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný Zákonom o ochrane
pred legalizáciou.

iv) Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s
osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom,
šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

v) Prevenciou pred legalizáciou je prevencia pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

vi) Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s
inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva
osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom
myslí Alpex.

vii) Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje
v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.

viii) Obchodný zákonník je slovenský zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

ix) Občiansky zákonník je slovenský zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

x) Zákon o ochrane pred legalizáciou je zákon č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

6) Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

a) Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom
na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto
fyzickej osoby.

b) Alpex spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie
konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred
vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo
možné dosiahnuť. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na výkon
podnikateľskej činnosti a povolania zo strany Alpex, ale aj na plnenie
rôznych zákonných a iných povinností Alpex a na ochranu oprávnených záujmov
Alpex a iných subjektov.

c) V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom
právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely
sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností tretích osôb, ďalej
na účely identifikácie klientov Alpex a identifikácie zmluvných
partnerov Alpex, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany
zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod
uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda
neuskutočnenie obchodu.

d) V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase
Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania na marketingové účely, je
poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť
ponuku produktov a služieb priamo pre vás Alpex vyhodnocuje informácie,
ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohlo poskytnúť cielenú ponuku, a tak
obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je
dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Alpex vám nebude
môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani
ponuky.


7) Kategórie osobných údajov, ktoré môže Alpex spracúvať

a) V rámci činnosti Alpex-u dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií
osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy
konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov
sú:

i) potrebné identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť,
fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),

ii) kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
emailová adresa, telefónne číslo),

iii) údaje o zazmluvnených produktoch a službách (napríklad údaje o
uzavretých zmluvách, o uzavretých obchodoch, údaje súvisiace s vybavovaním
reklamácií, iných vašich podnetov a pod.),

iv) ekonomické údaje (napríklad údaje o číslach bankových účtov, ktoré
používate na realizáciu platobného styku s nami),

v) transakčné údaje (napríklad údaje o uskutočnených transakciách, údaje o
príjemcoch a odosielateľoch, údaje o použití platobného prostriedku),

vi) kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane
fotografie z príslušného dokladu),

vii) údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií,

viii) iné relevantné údaje (napríklad údaje súvisiace s plnením vašich
zmluvných povinností a záväzkov, údaje potrebné na posúdenie, či nedochádza
k neobvyklým obchodným transakciám);

ix) údaje vami zadané v rámci našich online formulárov a aplikácií
(informácie poskytnuté v rezervačných formulároch, v kontaktných
formulároch a pod.),

x) relevantné údaje spracúvané o vás na marketingové účely.

b) Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a
komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do
úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvaní pri predaji tovaru a poskytovaní
služieb vo všetkých stavoch zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet
kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len
podmnožinou uvedeného výpočtu.

8) Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

a) Alpex spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a
legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny
základ na takéto spracúvanie. Alpex si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše
osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne
stanovenými účelmi spracúvania.

b) V rámci činnosti Alpex – u môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných
údajov na nasledujúce účely spracúvania:

i) Výkon podnikateľskej činnosti a povolania zo strany Alpex, čo
zahŕňa najmä (ale nielen) sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností
tretích osôb a poskytovanie iných súvisiacich realitných služieb,
identifikácia našich klientov a identifikácia našich zmluvných partnerov. V
rámci tohto účelu dochádza najmä k nasledovným úkonom:

(1) identifikácia Klientov a overovanie totožnosti Klientov,

(2) uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,

(3) správa zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,

(4) vykonávanie potrebných účtovných operácií (vrátane vystavovania a
spracúvania účtovných dokladov a účtovných operáciách),

(5) prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,

(6) zasielanie informácií Klientom týkajúcich sa podmienok výkonu správy
ich nehnuteľností a poskytovania súvisiacich služieb,

(7) riešenie reklamácií,

(8) vzťahový manažment,

(9) ochrana a domáhanie sa práv Alpex – u voči Klientom,

(10) plnenie povinností Alpex – u v oblasti Prevencie pred legalizáciou (ak
prichádzajú do úvahy),

(11) činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Alpex – u podľa
platných právnych predpisov,

(12) činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností;

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na
splnenie si zákonných povinností Alpex – u, pričom právnym základom
spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:

(13) Občiansky zákonník,

(14) Obchodný zákonník,

(15) Zákon o ochrane pred legalizáciou,

(16) zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

(17) zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,

(18) zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,

(19) zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

(20) zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov;

(21) zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení
neskorších predpisov;

ii) Účtovné a daňové účely, čo zahŕňa najmä (ale nielen)
vystavovanie daňových a účtovných dokladov v súlade so zákonom o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a plnenie si iných zákonných
povinností súvisiacich s týmito povinnosťami.

iii) Marketingové účely

(1) Na účely informovania vás o našich aktuálnych ponukách Alpex môže
spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho
dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Alpex
– u.

Vaše osobné údaje môžu byť v uvedených prípadoch taktiež spracúvané (i)
osobami, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v Alpex – e, (ii)
osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť Alpex, (iii)
osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca
majetkovú účasť v Alpex – e, (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu
majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť v Alpex – e.

(2) Alpex má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o
svojich Klientov a rozvíjala obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich
informovala spôsobom uvedeným v odseku 8)b)i)(1) tohto dokumentu. V tejto
súvislosti vás môže Alpex osloviť výnimočne aj bez vášho predchádzajúceho
súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás informuje a
poučí o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných
údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním
prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

(3) Alpex môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom
e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej
komunikácie.

(4) S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Alpex
vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť
cielenú ponuku a obmedziť tak zasielanie neadresných marketingových ponúk.

iv) Účely týkajúce sa ochrany ďalších oprávnených záujmov, ktoré
súvisia okrem už uvedeného najmä so zabezpečením bezpečnosti prevádzkových
priestorov Alpex – u. Alpex je oprávnené na účely zabezpečenia uvedených
priestorov, na účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov
a pátrania po nich najmä z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných
finančných operácií na účely súdneho konania, trestného konania, konania o
priestupkoch a na účely dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností
Alpex monitorovať uvedené areály pomocou videozáznamu a audiozáznamu aj bez
označenia monitorovacieho priestoru. Právnym základom spracúvania týchto
vašich osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov Alpex – u a
oprávnených záujmov tretích osôb, pričom Alpex je oprávnené poveriť takýmto
spracúvaním osobných údajov aj tretie osoby zabezpečujúce udržiavanie
bezpečnosti a poriadku predmetných areálov. V prípade, že sa vyhotovený
záznam nepoužije na vyššie uvedený účel, bude po uplynutí trinástich
mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu zlikvidovaný.

v) Alpex môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch,
ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi
nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe
nasledujúcich právnych základov:

(1) ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Alpex
vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

(2) ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na
konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

(3) ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na
konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,

(4) ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Alpex
alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

(5) ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

9) Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

a) Vaše osobné údaje v prostredí Alpex – u sprístupňujeme len v nevyhnutnej
miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim
zamestnancom, osobám uvedených v bode 8)b)iii)(1) tohto dokumentu, osobám,
ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov (napríklad tretím osobám
zabezpečujúcim administráciu našich webových stránok a on-line aplikácií),
advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, naším audítorom,
poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti,
vrátane zamestnancov týchto osôb. Vaše osobné údaje inak neposkytujeme iným
subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili Alpex – u
súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie
vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak je to
potrebné na plnenie zmluvy, ktorej účastníkom ste alebo ak ide o plnenie
zákonnej povinnosti Alpex – u ako prevádzkovateľa.

b) Alpex môže bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v
rámci plnenia zákonných povinností:

i) v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred
financovaním terorizmu v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou,

ii) v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o
podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný
čin,

iii) v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností zo strany Alpex
– u,

iv) v súvislosti s podaniami na orgány verejnej správy (napríklad
katastrálne odbory okresných úradov) v súlade s povinnosťami, ktoré Alpex
voči klientom má.

c) Alpex je tiež vaše osobné údaje povinné poskytnúť aj iným subjektom na
základe ich písomného vyžiadania a na základe konkrétneho zákonného
ustanovenia (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým
orgánom, ministerstvám a pod.).

d) Vaše osobné údaje Alpex nezverejňuje.

10) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a) Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Alpex uchováva
najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa
osobné údaje spracúvajú.

b) Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe vášho súhlasu,
Alpex bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu
osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Alpex – u.
Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.

c) Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej
povinnosti Alpex – u, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas
ktorej je Alpex povinné vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu
uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú napríklad:

i) Zákon o ochrane pred legalizáciou, na základe ktorého je Alpex povinné
uchovávať počas piatich rokov:

(1) od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady
získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a
v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,

(2) od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi,

ii) zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je
Alpex povinné uchovávať doklady najmenej počas desiatich rokov
nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

11) Ako o Vás získavame osobné údaje?

a) Ak ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V
takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V prípadoch
uvedených v odseku 6)c) tohto dokumentu však neposkytnutie vašich osobných
údajov bude (môže) mať následky uvedené v odseku 6)c) tohto dokumentu.
Osobné údaje o Klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov,
od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

b) Ak nie ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich
klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr.
vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. V
takom prípade o vás Alpex môže osobné údaje získavať bez informovania a aj
proti vašej vôli na základe zákonných oprávnení a povinností, ktoré Alpex
má.

12) Ako chránime vaše osobné údaje?

a) Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť
vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou
alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov.
Zamestnanci Alpex – u, ako aj zmluvní partneri Alpex – u, ktorí spracúvajú
osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá
aj po skončení zmluvného vzťahu.

13) Prenos osobných údajov do tretích krajín

a) Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín
neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou
prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných
situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

14) Sprostredkovatelia

a) Alpex môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj
prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého
Alpex poverila spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na
poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa
nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade
poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto
prípade spracúva vaše osobné údaje v mene Alpex – u ako prevádzkovateľa.

b) Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá
negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie vašich práv ako dotknutej osoby
ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže
uplatniť u Alpex – u ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho
sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

c) Alpex si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov
poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby
spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená
ochrana práv dotknutej osoby. Alpex pri spracúvaní vašich osobných údajov
využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

i) spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi
súvisiace služby,

ii) spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,

iii) spoločnosti poskytujúce webhostingové služby pre Alpex,

iv) spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa
osobitných predpisov,

v) spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok.


15) Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

a) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava, Slovenská republika.

b) Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás
spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosíme,
kontaktovať.

c) Ak sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe súhlasu v zmysle
článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

d) Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

i) Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich
osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe
oprávnených záujmov Alpex – u vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na oprávnených záujmoch. Alpex môže ďalej spracúvať vaše osobné
údaje na základe oprávnených záujmov len v prípade, že preukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami,
právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.

ii) Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných
údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k
spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov Alpex – u. V prípade
vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Alpex nebude
vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

e) Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V
prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis
svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností
môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov
a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

f) Svoje práva si môžete uplatniť písomne alebo e-mailom na
msalpex@gmail.com alebo osobne v prevádzkových priestoroch Alpex – u. Alpex
vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na
potvrdenie vašej totožnosti.

16) Možnosť zmeny podmienok ochrany osobných údajov

a) Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných
údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu
si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tohto dokument upraviť a zmeniť v
akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene tohto dokumentu podstatným
spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na
našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.